SZKOŁA / Socrates Comenius

 

 

Współpraca pomiędzy różnymi placówkami oświatowymi, od przedszkola po uniwersytet, stała się rzeczywistością w 18 państwach europejskich zaangażowanych w działania programu SOCRATES, który został przyjęty przez Radę Ministrów U.E. w marcu 1995 roku.

Celem programu SOCRATES, programu Unii Europejskiej dla transnarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego, z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów. Zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich. W rezultacie rozwija poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

 

 

Program COMENIUS podzielony jest na trzy różne akcje, odpowiadające poszczególnym celom oświatowym:

 • Akcja 1 stymuluje nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie) a w ramach tej współpracy - realizację Europejskich Projektów Edukacyjnych.

 • Akcja 2 kładzie nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej, edukacji dzieci imigrantów, Romów oraz osób przemieszczających się ze względu na wykonywany zawód.

 • Akcja 3 ma na celu promowanie rozwoju zawodowego pracowników oświaty poprzez wspieranie Europejskich Projektów Doskonalenia Zawodowego i angażowanie placówek oraz organizacji oświatowych zajmujących się doskonaleniem umiejętności tych osób, których praca przyczynia się do kształtowania środowiska szkolnego i wysokiej jakości kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt i wykonanie © 2006